ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:57  อ่าน 2280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:56  อ่าน 1671 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรงานชุมนุมลูกเสือโลก IN APPRECIATION OF YOUR PARTICIPATION IN THE 20 WORLD SCOUT JAMBOREE,2003
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:52  อ่าน 1659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2548
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:48  อ่าน 2046 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ประจำปีพุทธศักราช 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:47  อ่าน 1668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:45  อ่าน 1534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ สมศ.
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:44  อ่าน 1435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการประกวดสื่อประเภทคุณภาพดี เอกสารประกอบการเรียนการสอน จังหวัดสระแก้วประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับครู
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:41  อ่าน 1498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการเขียนแผนงานและโครงการงานบริหารทั่วไป
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:37  อ่าน 1529 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ มัีธยมศึกษาตอนต้น ประเภททั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2555,12:33  อ่าน 1645 ครั้ง
รายละเอียด..