ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง เชยกลิ่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ คงชุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด สายไหม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ รูปสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายผวน แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แก้วประดับ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโอภาสธรรมโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : วัดเขาเพิ่มศรีส่าง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล ธรรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต รูปสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ รูปสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ เชยกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางมรกต พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู