ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ สังข์สุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภารัตน์ เกาะหวาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาววิภาพร อุตราศรี