ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวประกายมาส แฝงเชียงเหียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศิริเทพ แหวนเงิน
พนักงานราชการ