ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประกายมาส แฝงเชียงเหียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศิริเทพ แหวนเงิน
พนักงานราชการ