ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุมาลี ทุมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณี ศิริหงษ์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0