ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนงนุช พรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิมรดา เอนกศิลป์
ครูผู้ช่วย