ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประยูร ศรีสว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิทธิศักดิ์ อิทธิพิบูล
ครูผู้ช่วย