ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนวย สังข์สุข
ครู คศ.3

นางสาวนรีรัตน์ สุนทรศิริ
ครู คศ.1