ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัลลพ แดงน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบรรพต ไทยเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสิริยาณี บุนนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวประพาพร พานเพ็ชร
ครูผู้ช่วย