ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัลลพ แดงน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบรรพต ไทยเขียว
ครู คศ.3

นางสิริยาณี บุนนาค
ครู คศ.1

นางสาวประพาพร พานเพ็ชร
ครูผู้ช่วย