ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสิทธิ์ ตองติดรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ สายทิพย์ดี
ครูผู้ช่วย