ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา รอดประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรทิพย์ ชาระ
ครูผู้ช่วย