ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรพต ไทยเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : อยู่บน Web แล้วครับ
อีเมล์ : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2534 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2538 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธ.ค. 2538 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ต.หนองหว้า กิ่งอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อาจารย์1
1 เม.ย. 2547 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว อาจารย์ 2
17 มี.ค. 2554 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
2 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3 วิทยากรงานชุมนุมลูกเสือโลก IN APPRECIATION OF YOUR PARTICIPATION IN THE 20 WORLD SCOUT JAMBOREE,2003
4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2548
5 ครูดีในดวงใจ ประจำปีพุทธศักราช 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
6 ครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา
7 รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ สมศ.
8 รางวัลการประกวดสื่อประเภทคุณภาพดี เอกสารประกอบการเรียนการสอน จังหวัดสระแก้วประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับครู
9 วิทยากรการเขียนแผนงานและโครงการงานบริหารทั่วไป
10 เป็นครูผู้ฝึกสอนทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ มัีธยมศึกษาตอนต้น ประเภททั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ
11 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
12 วิทยากรให้การอบรมและสาธิตอาชีพอิสระ (การเป่าแก้ว) จัดหางานจังหวัดสระแก้ว
13 วิทยากรคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์