ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สมโภช อินทปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มีนาคม 2556 - 19 ธันวาคม 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 037 383985
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ พูลแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2552 - 9 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ สะอาดใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มกราคม 2543 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ชูเหลือ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2540 - 20 มกราคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล พรหมประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2530 - 26 พฤศจิกายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ วุ้ยวงค์ษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2521 - 1 ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุญ ทองอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :