ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเกียรติยศ ปีการศึกษา2559
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการทำความดีและการประพฤติตนให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นอกจากนี้ ยังมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ สอนเป็น  เห็นผล คนยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพชั้นสูง
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,08:47   อ่าน 2006 ครั้ง