ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน
ในปี พ.ศ.  2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้กฎบัตรอาเซียน  จึงจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก  มีความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,22:25   อ่าน 780 ครั้ง