ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจรุญ ทองอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย สังข์สุข
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางวาสนา รอดประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสิริยาณี บุนนาค
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ พันธุพล
ครู คศ.1