ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจรุญ ทองอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย สังข์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร