ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ    (Mission)

                        ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน ทำให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้ง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


เป้าหมายการพัฒนา / เป้าประสงค์

               ๑.      ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ  ประสบความสำเร็จ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

               ๒.      ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

    ๓.     โรงเรียนจัดพัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง