ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์    (Vision)

              เป็นสถานศึกษาของชุมชน ที่มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑