ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา    ตำบลเขาเพิ่ม    อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก     ตั้งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข  3222   ถนนบ้านนา- แก่งคอย  อยู่ห่างจากอำเภอบ้านนา   12   กิโลเมตร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2521 ในที่ดิน  .. เลื่อน นางทองคำ  นารีผล   มอบให้กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่  28   ธันวาคม  2520   จำนวน  35  ไร่  1  งาน  22  ตารางวา และนายอำนาจ  บุญมี  มอบที่ดินเป็นทางเท้า เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  2534   จำนวน  1   ไร่  1   งาน  รวมเป็นพื้นที่  36   ไร่   2   งาน  22   ตารางวา

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชนบท  รุ่นที่ 2   (มพช 2 รุ่น 2 )เมื่อปีงบประมาณ  2527 โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานพร้อมทั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนสายวิชาต่างๆ