ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สัปดาห์แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานแนะแนว
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานวัดผลและประเมินผล
29 ม.ค. 58 กิจกรรมบูรณาการภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวัน
งานบริหารงานวิชาการ
12 ม.ค. 58 ถึง 14 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานวัดผลและประเมินผล
26 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 57 ถึง 25 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
เครื่องแบบลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 พ.ย. 57 พิธีถวายราชสดุดี
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57 กีฬาวังแก่งเกมส์ ประจาปี ๒๕๕๗
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา กลุ่มสาระการเรียรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
17 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 ยื่นคาร้องและสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานวัดผลและประเมินผล
04 พ.ย. 57 ถึง 16 พ.ย. 57 ยื่นคาร้องและสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานวัดผลและประเมินผล
10 ต.ค. 57 ถึง 03 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
งานบริหารงานวิชาการ
24 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผลประเมินผล
02 ก.ย. 57 ถึง 03 ก.ย. 57 ค่ายวิชาการกิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานบริหารงานวิชาการ
29 ส.ค. 57 นักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ส.ค. 57 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา กล่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานประชาคมอาเซียน
28 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา งานวัดผลและประเมินผล
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
สนามกีฬา เครื่องแบบลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 57 สัปดาห์วันสุนทรภู่
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย